معرفی دوره آموزشی هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402

شماره دوره آموزشی :1147
روزهای :چهارشنبه
تاریخ شروع :1402/07/26 تاریخ خاتمه :1402/09/29
از ساعت :17:00 تا ساعت :18:15
عنوان دوره :هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402
پیش ثبت نام بازگشت