معرفی دوره آموزشی هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402

شماره دوره آموزشی :1148
روزهای :چهارشنبه
تاریخ شروع :1402/07/26 تاریخ خاتمه :1402/09/29
از ساعت :15:30 تا ساعت :16:45
عنوان دوره :هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402
پیش ثبت نام بازگشت