معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :1157
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1402/10/07
از ساعت :13:30 تا ساعت :14:40
عنوان دوره :ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق ورودی چهارم(ریاضی عملیاتی) -تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت