معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :2142
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/08/11 تاریخ خاتمه :1402/10/14
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:10
عنوان دوره :ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :10

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت