معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق سوم (کانگورو)-زمستان 1402

شماره دوره آموزشی :2149
روزهای : پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/10/28 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :12:15 تا ساعت :13:30
عنوان دوره :ریاضی خلاق سوم (کانگورو)-زمستان 1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق سوم (کانگورو)-زمستان 1402
پیش ثبت نام بازگشت