معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-زمستان1402

شماره دوره آموزشی :2150
روزهای : پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/10/28 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:30
عنوان دوره :ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-زمستان1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-زمستان1402
پیش ثبت نام بازگشت