معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -زمستان 1402

شماره دوره آموزشی :2152
روزهای : پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/10/28 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :13:30 تا ساعت :14:45
عنوان دوره :ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -زمستان 1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -زمستان 1402
پیش ثبت نام بازگشت