دوره های آموزشی

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه سوم- پاییز1402

پرنیان خان زاده
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ادبیات و هوش کلامی- تیزهوشان ششم گروه دوم-پاییز 1402

مجتبی جعفری
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان ششم(تست و تمرین) گروه دوم-پاییز1402

صادق نجفی
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه دوم- پاییز1402

پرنیان خان زاده
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 08:45 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان ششم(تست ونکته) -پاییز 1402

صادق نجفی
 • تاریخ شروع : 1402/07/23
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ادبیات و هوش کلامی تیزهوشان ششم گروه اول-پاییز 1402

مجتبی جعفری
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان ششم( تست و تمرین)-گروه اول -پاییز1402

صادق نجفی
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 08:45 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش مهندسی و ریاضی-تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز1402

پرنیان خان زاده
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر
صفحه 1 از 1