دوره های آموزشی

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -زمستان 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 13:30 الی 14:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,200,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 10 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-زمستان1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 09:15 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,035,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-زمستان1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,035,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق سوم (کانگورو)-زمستان 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 15 نفر

ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان زمستان 1402

نوید توسلی
 • تاریخ شروع : 1402/10/28
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه دوم-پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/08/11
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:10
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 12 نفر

ریاضی خلاق دوم(کانگورو)- گروه اول-پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/07/27
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 860,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق سوم(کانگورو)-پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -پاییز 1402

اعظم سپاوه
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 13:30 الی 14:40
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان پاییز 1402

مانی رحمانزاده
 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر
صفحه 1 از 1