صفحه استاد

مانی رحمانزاده

برنامه نویس فول استک مهارت Flutter،React.js (JavaScript)،Django (Python)،Get X، Adobe Xd ،Ux /Ui Design ، Di،Hive، ،Bloc ،Adobe Photoshop، Adobe Illustrator و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مقام اول دست سازه (نرم افزار) در جشنواره کشوری درمان یار
استاد راهنمای طرح های پژوهشی با مقام های اول تا سوم بین المللی و ملی

دوره های مدرس