صفحه استاد

نوید توسلی

مدرس هوش تیزهوشان

دارای رتبه کشوری جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مدرس تخصصی هوش و استعدا تحلیلی

دوره های مدرس


هوش تجسمی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت - دقتی -تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/03
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی کانگورو ورودی ششم-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/12
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:00 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم- زمستان 1402

 • تاریخ شروع : 1402/11/08
 • تعداد جلسات : 28
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 2,250,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 25 نفر

هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان هشتم زمستان 1402

 • تاریخ شروع : 1402/11/10
 • تعداد جلسات : 16
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,300,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 25 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر